Szczupak Cup Moran Powidz 2024

16–19 maja 2024 r.

REGULAMIN ZAWODÓW

 1. W zawodach mogą startować osoby, które ukończyły 18 lat i zostały zaklasyfikowane przez organizatora. Osoba poniżej 18 lat może startować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej (która ukończyła 18 lat) i za zgodą organizatora. Wszyscy uczestnicy zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność i posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową.
 2. Terenem zawodów jest Łowisko Specjalne na Jeziorze Powidzkim, a bazą Hotel Moran****SPA, 62-430 Powidz, Ostrowo 30.
 3. Odprawa dla zawodników przed zawodami odbędzie się dnia 16 maja (czw.) 2024 r. o godz. 19. Na odprawie zostaną przekazane wszelkie niezbędne informacje o zawodach.
 4. Zawody odbędą się w dwóch turach, w następujących godzinach:
  1. tura 17 maja (pt.), 8:00–16:00
  2. tura 18 maja (sob.), 8:00–16:00
  Każdą turę rozpoczyna i kończy sygnał określony przez organizatora. Zdanie kart startowych do biura zawodów – 18 maja (sob.) najpóźniej do godziny 16:30
  Sędzia główny w porozumieniu z organizatorem może skrócić czas zawodów w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia uczestników (takiej jak np. wyładowania atmosferyczne, wysokie fale itp.)
 5. Załogę łodzi stanowi jeden zawodnik lub dwóch zawodników. Zawodnicy pełnią w stosunku do siebie funkcję sędziego kontrolnego i mają prawo zgłaszać do sędziego głównego wszelkie uwagi w tym zakresie.
 6. Dozwolone jest:
  – wędkowanie z łodzi o długości co najmniej 360 cm (lub z kajaka wędkarskiego), dryfującej (nienapędzanej ręcznie ani mechanicznie) lub zakotwiczonej na dnie lub za pomocą kotwicy elektrycznej sterowanej sygnałami z GPS;
  – łowienie metodą spinningową, polegającą na rzucaniu i prowadzeniu za pomocą dowolnego wędziska z dowolnym kołowrotkiem i dowolną linką zakończoną sztuczną przynętą; sztuczna przynęta może być wyposażona w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm;
  – łowienie metodą vertical jigging, zwaną dalej wertykalem, polegającą na utrzymywaniu lub prowadzeniu sztucznej przynęty na pionowej lince w dowolny
  sposób, z wyjątkiem „podnoszenia i opuszczania przynęty w sposób ciągły”, zabronionego przez ustawę o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 roku
  (tekst jednolity z 2019 r.);
  – łowienie metoda muchową, polegająca na zarzucaniu i utrzymywaniu lub prowadzeniu sztucznej muchy za pomocą wędziska muchowego z kołowrotkiem o
  szpuli ruchomej i linką muchową o dowolnej wyporności zakończonym dowolnym przyponem zakończonym sztuczną muchą; sztuczna mucha może być wyposażona w nie więcej niż dwoma haczykami, każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm;
  – stosowanie silnika elektrycznego, echosondy i GPS.
 7. Zakazane jest:
  – wędkowanie przynętami innymi niż sztuczne
  – wędkowanie metodami innymi niż spinningowa, wertykalowa lub muchowa
  – wędkowanie poza terenem zawodów wyznaczonym przez organizatora
  – podpływanie na odległość mniejszą niż 10 m do brzegów, pomostów, wysp i trzcinowisk
  – podpływanie do innej łodzi (lub kajaka) biorącej udział w zawodach na odległość
  mniejszą niż 50 m.
  – opuszczanie terenu zawodów podczas ich trwania bez zgody sędziego głównego
  – podbieranie ryb osęką lub innymi narzędziami kaleczącymi
  – nęcenie ryb
  – stosowania silnika spalinowego; łódź może być wyposażona w silnik spalinowy, jednak nie wolno go włączać podczas zawodów, z wyjątkiem sytuacji ekstremalnych (burza, wysokie fale, człowiek za burtą), po wyrażeniu zgody sędziego głównego. Włączenie silnika spalinowego bez zgody sędziego głównego skutkuje dyskwalifikacją w turze całej załogi łodzi.
 8. Każdy zawodnik zobowiązany jest mieć na łodzi kamizelkę ratunkową, którą zabezpiecza we własnym zakresie. W wypadku ekstremalnych warunków pogodowych sędzia główny może wprowadzić obowiązek noszenia kamizelek ratunkowych pod rygorem dyskwalifikacji w turze. Właściciel łodzi jest odpowiedzialny za wyposażenie łodzi zgodnie z obowiązującymi przepisami. W łodziach powyżej 4 m długości musi być bosak, apteczka, gaśnica odbijacze i
  koło ratunkowe.
 9. Podczas trwania zawodów każdy zawodnik jest zobowiązany mieć przy sobie kartę startową, którą otrzymuje od organizatora przed rozpoczęciem zawodów.
 10. Ryby Do punktacji są zaliczane wyłącznie szczupaki:
  – o długości większej niż 50 cm (o co najmniej 1 mm)
  – złowione w czasie i na terenie zawodów
  – zahaczone w obrębie głowy
  – w dobrej kondycji, to znaczy takie, które po zmierzeniu i wypuszczeniu przez sędziego samodzielnie odpłynęły w czasie nie dłuższym niż 3 minuty, licząc od momentu ich włożenia do wody.
 11. Procedura zgłaszania ryby
  Każdy zawodnik sygnalizuje złowienie ryby sędziemu przez podniesienie chorągiewki otrzymanej od organizatora lub/i telefonicznie. Łódź sędziowska podpływa do zawodnika w możliwie najkrótszym czasie od momentu zgłoszenia, po czym ryba zostaje przekazana sędziemu w siatce lub w podbieraku, zmierzona przez sędziego, wpisana do protokołu i karty startowej zawodnika, sfotografowana a następnie delikatnie wypuszczona do wody. Jeśli ryba będzie przekazywana sędziemu w inny sposób, np. gołymi rękami, to konsekwencje jej ewentualnej ucieczki przed zmierzeniem ponosi wyłącznie zawodnik (jej łowca).
 12. Punktacja i klasyfikacje
  Zawodnik otrzymuje 1 punkt za każdy pełny centymetr długości ryby zaliczonej przez sędziego i wpisanej do karty startowej. Do karty startowej wpisuje się długość ryby wyrażoną w pełnych centymetrach, np. rybę o długości 50,9 cm wpisuje się jako 50 cm.
  Prowadzone są 2 klasyfikacje:
  – Klasyfikacja Generalna
  Bierze w niej udział najdłuższa ryba z obu tur każdego zawodnika łowiącego z łodzi lub kajaka. O miejscu w Klasyfikacji Generalnej decyduje liczba punktów za
  największą rybę – im większa liczba punktów, tym wyższe miejsce w klasyfikacji. Zwycięzcą w Klasyfikacji Generalnej zostaje zawodnik, który złowił najdłuższą rybę zawodów. W przypadku jednakowej liczby punktów za najdłuższą rybę, zwycięzcą jest ten zawodnik, który ma większą sumę długości wszystkich ryb złowionych w zawodach.
  – Klasyfikacja Najskuteczniejszy Łowca
  O miejscu w tej klasyfikacji decyduje suma punktów za wszystkie ryby złowione w obu turach zawodów – im większa suma, tym wyższe miejsce. Zwycięzcą w klasyfikacji Najskuteczniejszy Łowca zostaje zawodnik, który uzyskał największą sumę punktów za wszystkie ryby złowione w obu turach zawodów. Nie zalicza się do tej klasyfikacji najdłuższych szczupaków zdobywców 1. 2. i 3. miejsca z Klasyfikacji Generalnej. Po zakończeniu zawodów zawodnik jest zobowiązany zdać swoją kartę startową do wyznaczonego punktu sędziowskiego, jednak nie później niż 18 maja (sob.) najpóźniej do godziny 16:30.
 13. Zawodnik, który nie zda karty startowej w ustalonym czasie, nie jest klasyfikowany ani nie
  bierze udziału w konkursie „Nagrody pocieszenia”. Ze względów bezpieczeństwa organizator prosi o terminowe zdanie kart startowych wszystkich zawodników, nawet nieklasyfikowanych.
 14. Nagrody
  – za 1., 2. i 3. miejsce w Klasyfikacji Generalnej – puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe
  – za 1. miejsce w Klasyfikacji Najskuteczniejszy Łowca – dyplom i nagroda rzeczowa
  – zawodnicy, którzy zdali karty startowe w wyznaczonym czasie, biorą udział w konkursie „Nagrody pocieszenia”. W tym konkursie nie biorą udziału zwycięzcy
  Klasyfikacji Generalnej (1., 2. i 3. miejsce) oraz Najskuteczniejszy Łowca.
  – Jeżeli wartość nagrody przekracza kwotę 2000 zł, obowiązek uiszczenia podatku dochodowego od nagród obciąża jej zdobywcę. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) „Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: (…) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego – w wysokości 10% wygranej lub nagrody;” Na podstawie art. 41 ust. 7 ww. ustawy „Jeżeli przedmiotem: 1) wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, (…) – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.”
  Niedokonanie przez zdobywcę nagrody wpłaty na rzecz Organizatora kwoty należnego podatku od nagrody o wartości przekraczającej 2000 zł w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o wygraniu zawodów skutkuje wygaśnięciem prawa do tej nagrody. Jako dzień poinformowania zwycięzcy o wygranej przyjmuje się termin zakończenia zawodów tj. 19 maja 2024.
 15. Zawodnik może zostać zdyskwalifikowany w turze przez sędziego głównego za:
  – wędkowanie przynętami innymi niż sztuczne;
  – wędkowanie metodami innymi niż spinningowa, wertykalowa i muchowa;
  – wędkowanie poza czasem i terenem zawodów wyznaczonym przez organizatora;
  – podpływanie bezpośrednio do brzegów, pomostów, wysp i trzcinowisk na odległość
  mniejszą niż 10 m;
  – podpływanie do innej łodzi (lub kajaka) biorącej udział w zawodach na odległość
  mniejszą niż 50 m;
  – włączenie silnika spalinowego podczas zawodów (dyskwalifikacja dotyczy całej załogi
  łodzi);
  – opuszczenie bez zgody sędziego głównego terenu zawodów podczas ich trwania;
  – podbieranie ryb osęką lub innymi narzędziami kaleczącymi;
  – nęcenie ryb;
  – nieposiadanie przy sobie karty startowej podczas trwania zawodów;
  – niezdanie karty startowej do punktu sędziowskiego w wyznaczonym czasie;
  – niedyspozycję psychofizyczną przed zawodami lub podczas ich trwania;
  – niesportowe zachowanie się podczas zawodów.
 16. Zawody zabezpiecza patrol Policji Wodnej oraz WOPR.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne poniesione przez zawodników
  podczas trwania zawodów.
 18. Zawodnik ma prawo złożyć protest do sędziego głównego:
  – wyłącznie na piśmie;
  – po wpłaceniu do kasy organizatora kaucji w wysokości 200 zł, jednak nie później niż 30 minut po sygnale końca każdej tury; kaucja zostaje
  zawodnikowi zwrócona wyłącznie w przypadku uwzględnienia protestu przez sędziego głównego.
 19. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do sędziego głównego zawodów. Sędzia główny rozstrzyga wszelkie wątpliwości i sprawy sporne w trybie decyzji ostatecznej.
 20. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie najpóźniej do 16 maja (czw.) 2024 r. na odprawie przed zawodami. Udział w zawodnika w zawodach jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu i zgodą na wykorzystanie wizerunku zawodnika przez organizatora, sponsorów i patronów medialnych do promocji zawodów. Zgłoszenie do wzięcia udziału w zawodach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika. Dane osobowe zawodnika będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Podczas rejestracji zawodnik podpisuje stosowne oświadczenie.